Skolan
Undervisningen
Avdelningar

Likabehandlingsplan för Lycée Français Saint Louis

fr

Alla skolor måste ha ett målinriktat arbete för att aktivt främja elevers lika rättigheter och möjligheter. Skolorna måste också arbeta förebyggande dels mot kränkande behandling, dels mot diskriminering och trakasserier som har samband med kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning. Alla skolor ska därför varje år upprätta en plan mot diskriminering och kränkande behandling enligt skollagen och diskrimineringslagen. Planen synliggör det förebyggande arbetet mot diskriminering på skolorna.

Här är Lycée Français Saint Louis Likabehandlingsplan:

LBP Högstadiet Gymnasiet 17-18