Jämställdhetsplan

Lycée Français Saint Louis
2019-2020

LIKABEHANDLINGSPLAN

( Det här är en kort sammanfattning)

Alla elever har rätt till skydd mot diskriminering, trakasserier och förnedrande behandling i skolan.

På Lycée Français Saint Louis har vi en gemensam plan mot diskriminering och kränkande behandling, en: Likabehandlingsplan. I den kan du läsa hur vi arbetar för att behandla alla lika, respektera varandra och för att alla ska känna sig trygga och trivas.

Vi är en internationell skola som utgör en naturlig mötesplats för elever och personal från världens alla hörn, med vitt skilda ursprung, kulturer och levnadshistorier. Alla elever har samma rätt att bemötas med respekt, att få ta del av utbildningen samt att få utvecklas som individer i trygghet.

Vår vision är att ingen ska känna sig otrygg eller utsatt för diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling inom stiftelsen Lycée Français Saint Louis. Det är stiftelsens styrelse som är huvudman och därmed den som har huvudansvar för hela stiftelsen. Det är sedan Rektor som har ansvar för skolan. All personal har ansvar för att alltid agera om de ser en elev bli utsatt för kränkande behandling, mobbning eller om de ser en elev som mår dåligt.

Varje år genomför vi en enkätundersökning med alla våra elever på skolan från CP- Terminal, resultatet från den, samt skolsköterskans hälsosamtal ligger till grund för vilka mål vi skapar på skolan.

Årets mål är: (kommer inom kort)

Om du eller någon annan blir orättvist eller illa behandlad är det viktigt att berätta detta. Prata i första hand med din huvudlärare, Vie scolaire eller med kuratorn, men det viktiga är att berätta för någon vad som hänt så att skolan kan vidta åtgärder.

Exempel på ett dåligt beteende kan vara:
• Om man slår, knuffar eller tar i någon på ett olämpligt sätt.
• Om man hotar, är otrevlig eller sprider falska rykten om någon.
• Om man skriver dåliga saker om någon eller lägger ut bilder mot någons vilja på internet/sociala medier.
• Om man retas för att man har olika utbildningsbakgrund eller ser olika ut.
Om man behandlar någon illa många gånger kallas det mobbning. Vi accepterar inte mobbning på Lycée Français Saint Louis.

Konflikt
Det är viktigt att mobbning och kränkningar inte likställs med en konflikt. På Lycée Français Saint Louis använder vi skolmedling vid konflikter.

Medling är ett konkret verktyg som hanterar både små och stora konflikter, med få eller många inblandade. Medling handlar om att de som ingår i konflikten också ska få hantera den med en eller två vuxna som leder medlingen.

Se mer på: http://www.medlingscentrum.se/konflikthantering_skola/

Förbjudet att diskriminera
Det är förbjudet att diskriminera människor. Att diskriminera betyder att behandla någon orättvist. Enligt svensk lag finns det sju diskrimineringsgrunder. Alla människor har samma rättigheter oavsett vem du är.

Diskrimineringsgrunderna och förklaring
• Etnisk tillhörighet: Nationellt eller etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande.
• Funktionshinder: Fysiska eller psykiska begränsningar.
• Kön: Att vara kvinna eller man.
• Könsidentitet: Någon definierar sig inte som kvinna eller man eller ger uttryck för att tillhöra ett annat kön.
• Religion: Människors tro på olika gudar och religioner.
• Sexuell läggning: Homosexuell, bisexuell eller heterosexuell.
• Ålder: Det är förbjudet att diskriminera någon på grund av ålder/ hur många år du är.