Skolan
Undervisningen
Avdelningar

Vägledning och uppflyttning

fr

Det franska utbildningssystemet har delat upp en elevs studier i ett antal cykler. Varje cykel har sin specifika mål. Hela den pedagogiska gruppen med lärare och skolledare är till för att hjälpa eleven att nå målen för varje årskurs men framför allt att nå målen för cykeln. Målen kretsar kring allmänna kunskaper, studieteknik och sättet att förhålla sig till omgivningen genom samarbete och respekt.

Om en elev av olika skäl inte når upp till målen när en cykel är slut, trots den hjälp och specialträning skolan ger, kan lärarna förorda en förlängning av tiden i cykeln. Till vardags används tyvärr felaktigt uttrycket: att gå om. Istället bör alla se det som en möjlighet till en ny chans att med hjälp av mer tid och nya lärare nå upp till de uppsatta målen.

Vilka är cyklerna?

CP – CE1 (åk 1-2) 6-7 åringar, – inlärning av baskunskaper.
CE2-CM1-CM2 (åk 3-5) 7-11 åringar, – fördjupning av kunskaper.

6 (åk 6) 11-12 åringar: observationscykeln
5-4 (åk 7-8) 12-14 åringar: mittcykeln
3 (åk 9) 14-15 åringar: avslutningscykeln
2 (Gy1) 15-16 åringar: orienteringscykeln
1-T (Gy 2-3) 16-18 åringar: studentexamscykeln

Vad händer efter en cykel?

Lärarna eftersträvar en aktiv dialog med familjen under elevernas hela skoltid. Denna baseras på information kring läroplanens innehåll och mål, undervisningens principer, elevens framsteg och utveckling. Skolans uppgift är att ge råd efter varje cykel så att det som är bäst för eleven sätts i första hand.
Särkilt viktig blir diskussionen med familjen vid avslutandet av en cykel om lärarna anser att eleven inte nått upp till målen. Då kommer skolan att rekommendera att eleven ges ytterligare tid att försöka uppnå målen.

Om föräldrarna inte är överens med det beslut som tagits av klasskonferensen, trots att flera möten och diskussioner ägt rum, finns en möjlighet att begära prövning av Uppflyttningskommission. Vanligen sker det därför att skolan föreslår att eleven ges ytterligare ett år i cykeln, medan föräldrarna motsätter sig detta beslut. Då vidtar en process i två steg:

– Familjen möter en sista gång rektor för låg-och mellanstadium eller rektor för Lycée Français för att finna en lösning som sätter elevens bästa i fokus. Den bästa lösningen är den som uppnås genom dialog.

– Om inget beslut som tillfredsställer båda parter kan nås, hänskjutes ärendet till Uppflyttningskommissionen, den högsta instansen för denna typ av ärende.

Uppflyttningskommissionen för 6ème, 4ème, 3ème och 2nde

I denna sitter följande personer med rösträtt:

  • Ordförande är kulturattachén vid Frankrikes ambassad
  • 2 lärare
  • CPE
  • 2 föräldrar

Och utan rösträtt, med rådgivande roll:

  • Rektor

Kommissionen lyssnar, vid varje enskilt fall, på:
– en vald föräldrarepresentant för klassen.
– elevens klassföreståndare.
– elevens föräldrar, om de så önskar, tillsammans med sitt barn.

Efter att han lyssnat på inlägg från dessa personer och efter att ha bedömt och värderat elevens betyg, fattar kommissionen ett beslut som inte går att överklaga och som skolans rektor inte har rätt att påverka eller ändra.

Skolan sänder kommissionens beslut skriftligt till föräldrarna dagen efter mötet.

 

Uppflyttningskommissionen för CE1 och CM2

I denna sitter samtliga undervisande lärare i élémentaire tillsammans med rektorn för élémentaire:

Kommissionen lyssnar, vid varje enskilt fall, på:
– en vald föräldrarepresentant för klassen.
– elevens lärare
– elevens föräldrar

Efter att han lyssnat på inlägg från dessa personer och efter att ha bedömt och värderat elevens nivå, fattar kommissionen ett beslut som inte går att överklaga och som skolans rektor inte har rätt att påverka eller ändra.

Skolan sänder kommissionens beslut skriftligt till föräldrarna dagen efter mötet.