Förskolan

Lycée Français Saint Louis erbjuder barnomsorg för barn mellan 1 och 5 år på förskolan, vilken har särdragen att vara tvåspråkig, fransk och svensk, samt att förbereda barnens framtid med engagemang och kunskap

Förskolan Lycée Français Saint Louis följer den svenska läroplanen (Lpfö 18) och skollagen.

Lycée Français Saint Louis bildades 1959 och styrs av Stiftelsen Lycée Français Saint Louis i Stockholm. Stiftelsen driver två enheter; en förskola och en internationell skola. 

Den internationella skolan, som följer fransk läroplan, tar emot elever från första klass i grundskolan till och med åk 3 på gymnasiet och har ett avtal med AEFE (Agence pour l’Enseignement Français à l’étranger).

“Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda barnen en trygg omsorg. Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Förskolan ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och förbereda barnen för fortsatt utbildning “(8 kap. 2 § skollagen).

De flesta barnen på förskolan har franska som modersmål eller är tvåspråkiga franska/svenska. Alla är dock välkomna. Efter förskolan fortsätter de flesta barnen sin skolgång på skolan i Lycée Français Saint Louis. 

Detta innebär att förskolan har ett nära samarbete med skolan. Verksamheten bedrivs på både svenska och på franska, då vi värnar om barnens modersmål.  
Förskolans personal arbetar med båda språken parallellt och förskolan har både svenskspråkiga och franskspråkiga pedagoger.

Förskolans lokaler ligger i en separat del av samma hus som grundskolan, vilket innebär möjligheten till ett nära samarbete och en smidig övergång från förskola till skola för barnen.
I byggnaden finns tillgång till både ett franskt och ett svenskt bibliotek, dit barnen ofta tas med för att läsa och låna böcker. Förskolan har även tillgång till skolans aula som används till rörelselek och gymnastik.

Förskolan har två lekgårdar – en på baksidan av huset, vilken är lämplig för de yngre barnen, och en större gård, som är en avskild och skyddad del av skolgården. Den kuperade gården erbjuder barnen många lektillfällen med lekhus, gungbrädor och sandlåda.

Barnen är ute minst en gång varje dag – de tas emot på gården på morgonen och går ut igen efter lunch. En dag i veckan tillbringas hela förmiddagen utomhus, med naturspaning i närområdet eller längre utflykter. Flera gånger under läsåret görs olika utflykter för att gå på teater, museum, konserter.

Lycée Français förskola följer Stockholms stads riktlinjer och regler för ramtider.
När förskolan har stängt erbjuds barnomsorg i en annan förskola.

Lycée Français förskola tillämpar maxtaxa, avgifter som fastställs av Stockholms Stad baserade på hushållets inkomst, med ett kostnadstak.