Skolan
Undervisningen
Avdelningar

Låg- och mellanstadiet

fr

Inlärningen av baskunskaper (åk 1och 2): under detta stadium läggs tyngdpunkten på inlärningen av baskunskaper och träning av de grundläggande färdigheterna. Läsning, skrivning och räkning har därför stort utrymme på schemat men finns också med som delar inom övriga ämnen.

 

Fördjupning (åk 3, 4 och 5): under fördjupningsstadiet sker dels en förstärkning och befästning av tidigare kunskaper, dels en breddning av kunskaperna med större vikt på arbetssätten. Eleven bör nu kunna organisera sitt skolarbete på egen hand. Det är av stor betydelse att eleven uppnår en studieteknik som möjliggör den självständighet som krävs på högstadiet. Undervisningen på de olika stadierna strävar efter att eleven skall få utveckla sin personlighet, uppnå självständighet och lära sig de regler som måste respekteras i en grupp. Men undervisningen skall också väcka elevens intresse för att lära sig och inhämta nya kunskaper.

 

Skoltidningen « Les échos liés » är ett projekt med tydlig pedagogisk målsättning som bygger på medverkan från alla klasser. Varje årskurs bidrar med ett skriftligt reportage. En redaktionskommitté sammanträder inför varje ny utgivning för att gå igenom och godkänna reportagen samt fastställa innehållsförteckningen. Skoltidningen ger också en chans för eleverna att träna sig i skriftlig framställning.

 

Sedan 2003 finns en undervisningsplan utarbetad av den pedagogiska personalen. Denna plan syftar till ökad kompetens i franska. En utbildad lärare i franska som främmande språk tar hand om eleverna som inte har franska som modersmål och stöttar dem i deras träning så att de snabbare kan tillgodogöra sig undervisningen. För att bredda elevernas uppfattning om kultur organiseras utflykter till museum och teatrar. Alla klasser gör regelbundna besök på vårt välfyllda skolbiblioteket. Även resan till Frankrike som åk 5 genomför ingår i denna satsning på det franska språket.

 

Schema: på låg- och mellanstadiet börjar skolan kl 09.00 och slutar kl 15.00. Från kl. 7.30 tas de elever som kommer tidigare emot av en lärare. Efter varje skoldag har barnen möjlighet att gå på fritids. Fritidsverksamheten är en ideell förening och anmälan görs direkt till dem och inte genom skolan.