Skolan
Undervisningen
Avdelningar

Högstadium och gymnasiet

fr

Högstadium och gymnasiet

“L’enseignement secondaire” innefattar den senare delen av grundskolan (åk 6 – åk 9) samt gymnasiets tre årskurser.

Mål: tack vare sin fransk-svenska bikulturella profil medverkar Lycée Français Saint Louis till att utbilda ansvarsfulla medborgare med fördjupade kunskaper om och insikter i de båda ländernas språk och kulturer – kompetenser som är ytterst värdefulla i ett internationellt perspektiv. Under denna senare del av skolgången skall eleven, genom att arbeta både individuellt och i grupp, utveckla sin självständighet, sin förmåga att analysera, tänka kritiskt, dra egna slutsatser, lära sig se sammanhang i kunskaperna och använda de grundläggande färdigheterna. Förberedelserna inför real- och studentexamen innebar därmed såväl kunskapsinhämtning som personlighetsutveckling.
Antagning: de vitsord som ges av lärarkollegiet i skola i Frankrike eller utlandet ligger till grund för antagning i mån av plats. Elever som kommer från andra skolformer tas in i mån av plats med hänsyn taget till tidigare skolgångs jämförbarhet med det franska systemet och efter fullgjord prövning. Behärskning av det franska språket är ett absolut krav för att börja i åk 6 och naturligtvis i ännu högre grad för att börja i högre årskurser.

Pedagogisk struktur: “L’enseignement secondaire” innefattar grundskolans sista fyra år och gymnasiets tre årskurser.

Schema: lektionstiden är 55 minuter. Lektionerna pågår måndag till fredag från 8.00 till 12.05  och från 13.05 till 17.05. Till detta skall läggas läxläsning, skrivningsförberedelser och fördjupningsuppgifter som fullgöres efter skoltid.

Språk: svenska, som modersmål eller främmande språk (från åk 1 i grundskolan), se vidare särskilt avsnitt om svenskundervisningen. Engelska som första främmande språk är ett obligatoriskt ämne från åk 6 i grundskolan till åk 3 i gymnasiet. Tyska och spanska erbjuds som språk 2 från åk 8. Latin erbjuds som tillval från åk 7.

Utvärdering: undervisningen följs upp med större och mindre prov samt muntliga förhör. I mitten av varje termin får föräldrarna en översikt över elevens resultat hemskickad. I slutet av varje termin får eleven ett terminsbetyg med betyg enligt en 20-gradig skala. Där finns dessutom kommentarer och råd av lärarna samt klasskonferensens utlåtande om elevens arbete. I klasskonferensen deltar klassens alla lärare, elev- och föräldrarepresentanter, ansvarig för elevvårdsenheten och eventuellt skolsköterskan. Klasskonferensen leds av rektor. Konferensen sammanfattar varje elevs resultat, allmänna studiesituation och uppförande. I slutet av skolåret uttalar sig konferensen om elevens uppflyttning och val av studieväg.

Val av studieinriktning: från och med åk 7 börjar eleven att välja studieväg och därmed framtida yrkesinriktning. I denna komplexa process bistås eleven av klassföreståndaren i samråd med bibliotekarien, elevvårdsenheten och den svenske studierektorn.

Examina:

a) diplôme National du Brevet (ung. realexamen): denna examen avlägger eleverna i slutet av åk 9. Den fungerar dels som ett mätinstrument på kunskapsnivån efter avslutade grundskolestudier, dels som träning i att på två dagar genomföra flera prov.

b) baccalauréat (studentexamen): baccalauréat är elevernas första examen på universitetsnivå och består av både skriftliga och muntliga prov i ett antal ämnen. Provresultaten är viktade i förhållande till elevens studieinriktning: humanistiskt, samhällsvetenskapligt eller naturvetenskapligt program. För att bli godkänd i examen krävs att medelbetyget är lägst 10/20. Elev med högre medelbetyg kan uppnå vissa “mention” som närmast kan översättas med vitsord. Medelbetyget 12/20 i examen ger vitsordet “ganska bra”, 14/20 ger “bra” och 16/20 “mycket bra”. Med undantag för proven i franska som görs i slutet av gymnasiets åk 2, genomförs alla prov i slutet av åk 3.

c) studentmössor – en svensk tradition: en av de sista skoldagarna i juni samlas eleverna i avgångsklassen, deras lärare och familjer till en avslutningsceremoni i skolan i närvaro av Frankrikes ambassadör. Under ceremonin bär de nyblivna studenterna sina vita studentmössor, en symbol för slutet på ungdomsstudierna och inledningen på deras vuxna liv.

Kontakt mellan föräldrar och lärare:

a) Samtliga klasser från åk 6 och uppåt har en klassföreståndare som:

står i kontakt med familjerna,
hjälper eleverna om det uppstår problem i studierna eller på skolan,
fungerar som samordnare i lärargruppen.

b) Föräldrarna till elever i åk 6 och uppåt erbjuds att komma till skolan flera  gånger under läsåret:

fyra veckor in på höstterminen hålls ett informationsmöte som leds av klassföreståndaren,
efter klasskonferenserna i slutet av första och andra terminen inbjuds föräldrarna till ett individuellt samtal med elevens lärare. Därutöver finns det möjlighet att avtala möte med lärarna genom att skicka meddelande med eleven eller via skolans expedition.

Skolresor: varje år organiseras skolresor med anknytning till innehållet i undervisningen.