AEFE – ett internationellt nätverk

AEFE är en offentlig aktör som, under överinseende av Frankrikes Europa- och utrikesministerium samordnar nätverket av franska utbildningsanstalter utomlands, allmänt känt som “Lycée Français”. Nätverket består av över 566 auktoriserade skolor vars lista årligen fastställs av Frankrikes Utbildningsministerium och Ministern för Europa- och utrikesfrågor gemensamt . Detta unika skolnätverk, med ca. 390 000 elever och som finns i 138 länder, utgör en stor tillgång för Frankrike och dess inflytande.

Utbildning: en stor utmaning

Frankrike är det land som har det största skolnätverket utanför sina egna gränser. Nätverket stödjer den växande rörligheten för franska familjer utomlands. Det är också ett verktyg som får Frankrike att stråla, tack vare sitt mottagande av utländska elever (60%). Nätverket uppfyller således sitt uppdrag genom att både utbilda barn från franska familjer etablerade utanför Frankrike, samt en del av alla barn med annat ursprung i 138 länder.

Genom detta dubbla uppdrag medverkar skolnätet i bilden av Frankrike, dess närvaro och inflytande i världen och bidrar överallt med de universella, humanistiska värden som ligger till grund för den franska republikens modell.

Skolornas auktorisering: en garanti för kvalitet

Auktoriseringen som utfärdas av det franska nationella utbildningsministeriet intygar utbildningen överensstämmelse med kraven, programmen, utbildningsmålen och de organisatoriska reglerna i det franska utbildningssystemet.
Den möjliggör för alla elever från en auktoriserad skola att fortsätta sin utbildning i en annan fransk skola (med förbehåll för ledigt utrymme) utan antagningsprov.

Skolorna är skyldiga att regelbundet uppvisa att de uppfyller kraven för godkännande (mottagande av barn av fransk nationalitet och utländska barn, förberedelse av elever inför franska prov och examina, innehavande av kvalificerad, fransk personal).

Ett attraktivt skolnätverk med rationell utveckling

Sedan 20 år tillbaka har antalet elever i AEFE:s nätverk ökat med mer än 50%.
Som ett tecken på kvaliteten på undervisningsutbudet måste denna utveckling också möta utmaningen av ekonomisk jämvikt.

Frankrike är det enda landet som har valt att ha ett utbildningssystem utomlands av denna storlek, vilket till stor del finansieras med offentliga medel.  Resterande del finansieras med hjälp av skolavgifter.

Den franska statens bidrag till finansieringen av det franska utbildningsnätet i utlandet bygger på att Europa- och Utrikesministeriet beviljar två bidrag inom uppdraget ”Verksamhet utanför Frankrike”:

• Program 185 för “kulturell diplomati och inflytande” med ett belopp på 402 miljoner euro (år 2015) för att finansiera institutionernas verksamhet.

• Program 151 för “franska utomlands” med ett belopp på 106,5 miljoner euro (år 2015) för att finansiera stipendier till franska elever.

Erkännandet av skolnätverkets centrala roll utomlands till förmån för Frankrikes externa inflytande återspeglas i upprätthållandet av betydande resurser, vars användning alltid är optimerad. Rationaliseringen av de medel som AEFE erbjuds och den ständiga moderniseringen av nätverkets styrning, utgör konstanta utmaningar för byrån.

www.aefe.fr