Styrelsen

A – Ramverket

Stiftelsen Lycée Français Saint Louis de Stockholm, LFSL, grundades genom den konstituerande lagen den 4 oktober 1963, vars bestämmelser återges i §§ 1, 2 och 3 i dess stadgar (länk 1). Som juridisk person, agerar den sig i enlighet med stiftelselagen (1994: 1220) som ska följas i dess förvaltning, bestämmelserna i den konstituerande lagen och förvaltar sina tillgångar enligt en associerad administration, inklusive de fysiska personer som integrerar den, vilka bildar styrelsen (§2.2 lag 1994: 1220).

Sedan 1992 har LFSL-stiftelsen i Stockholm ingått i med ett avtal med AEFE, byrån för Fransk utbildning utomlands (l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger – länk 2 till AEFE-webbplatsen), vilka har ett offentligt uppdrag. Detta administrativa, ekonomiska och pedagogiska avtal, undertecknas av Frankrikes ambassadör i Sverige, i egenskap av företrädare för den franska staten och av stiftelsens ordförande. Avtalet, vilket förnyas vart femte år, gäller alla årskurser på LFSL som är godkända av det Franska utbildningsministeriet för högre utbildning och forskning (artikel 2 i konventionen), nämligen från CP till Terminale. Tack vare dessa godkända skolor kan elever utomlands under hela sin skolgång studera enligt den franska läroplanen, där det franska utbildningssystemets värden och krav respekteras. En skolas godkännande är giltigt i fem år och för att förnyas måste specifika villkor uppfyllas. Godkännandet beviljas i överenskommelse med Europa-och utrikesministeriet. (MEAE).

Godkännandet är centrerat kring sju grundläggande kriterier, nämligen:

• respekt för det franska utbildningssystemets principer och värderingar;

• tillämpning av den franska läroplanen;

• behärska det det franska språket;

• flerspråkig, språklig politik;

• närvaron av kvalificerad och regelbundet utbildad personal;

• förbereda och ta franska tentor;

• säkra lokaler och lämplig utrustning.

B – Syftet med Stiftelsen LFSL

Stadgarna för Stiftelsen LFSL definierar dess syfte i kapitel § 3:

“Stiftelsen, som är allmännyttig, har till ändamål att bedriva undervisning i Stockholm ledande till de franska examina “Diplôme National du Brevet” och Baccalauréat, (motsvarande svenskt slutbetyg för grundskola respektive gymnasieskola).

Undervisningen följer – i syfte att bl.a möjliggöra skolgång för franska barn som vistas i Sverige – läro-och timplanerna för den franska “enseignement préélémentaire”,”élémentaire” och “secondaire” (motsvarande svensk förskola, grundskola och gymnasiueskola), med nödvändig anpassning för att införliva studier av svenskt samhällsliv, svensk kultur, samt det svenska språket.

Avtalet mellan AEFE och stiftelsen specificerar i sina artiklar, metoderna som gör det möjligt att uppnå ovannämnda syfte.

Förskolan, vilken sedan utfärdandet av en svensk lag 2010 inte längre inkluderas i avtalet, är en svensk förskola som följer den svenska läroplanen och förvaltas direkt av Stiftelsen LFSL.

C – Sammansättningen av styrelsen (CA) och dess sammanträden

Styrelsens sammansättning och dess möten definieras i kapitel 4 i stadgarna och i Artiklarna 4 och 14 i avtalet med AEFE.

§ 4 i stadgarna

Styrelsen består av tre (3) collegier med tre (3) personer, dvs. nio (9) medlemmar

med rösträtt och som är följande:

● Tre (3) valda representanter för skolans personal (och en suppleant), varav minst en (1) av de ordinarie representanterna är

minst en (1) är fransk medborgare och minst en (1) är lärare

● Tre (3) valda representanter för föräldrarna (och en suppleant), varav minst en (1) av de ordinarie representanterna är

fransk medborgare

● Tre (3) utomstående personer, utsedda av styrelsen. Av dessa tre personer, som varken får höra till gruppen personal eller föräldrar, ska minst en (1) vara fransk medborgare. Styrelsens Ordförande väljs bland dessa tre personer.

Artikel 4 i avtalet med AEFE:

På styrelsemötena sitter följande ex officio-medlemmar med en rådgivande röst:

● Kultur- och vetenskapsrådet vid Frankrikes Ambassad

● Frankrikes konsul

● Rektorn

Artikel 14 i avtalet med AEFE :

Vid varje styrelsemöte är följande personer inbjudna:

● Låg- och mellanstadiechefen

● Ekonomichefen

Svensk lag:

● Rektorn och Skolchefen för Förskolan är ex officio-medlem i enlighet med stadgan för skolan, som denne leder, vilken faller under svensk lag.

D – Styrelsens roll och ansvar

Styrelsens roll och ansvar definieras i:

● Svensk lagstiftning (lagstiftning om stiftelser (1994:1220) och några kapitel i den svenska skollagen för juridiska aspekter och global ekonomisk förvaltningen i stiftelser.

● Stiftelsens stadgar som styr dess överläggningar och beslut (§ 5) samt en revisors kontroll av dess budgetförvaltning och godkända räkenskaper (§ 5) vars roll definieras specifikt (§ 6)

● Avtalet med AEFE, huvudsakligen i följande artiklar:

– Art. 1 Stiftelsen säkerställer ledningen … särskilt avseende lokal lagstiftning

– Art. 4 Att allt fungerar korrekt… beror på respekt för attributen och funktionerna hos varje part inom ramen för den ansvarsfördelning som definieras av avtalet och delad styrning. Finansiella dokument, t.ex. den preliminära budgeten och det finansiella kontot för varje räkenskapsår presenteras varje år på AEFE, under den franska ambassadörens beskydd.

– Art. 7 och 17 Rekrytering och ledning av lokal personal är en samordnad administration

– Art. 15 och 16 Delegationen beträffande underskrift och ansvar till Rektorn är definierad. Alla dessa delegationer registreras i dokumentet med titeln Delegationsprotokoll, utarbetat och omröstat av styrelsen efter AEFE:s godkännande.

E – Styrelsens uppgifter

● Sekretessplikt

● Lojalitetsplikt

● Skyldighet att hantera intressekonflikter

● Skyldighet för transparens

G – Kommunikationskanal

För all kontakt med CA, vänligen följ instruktionerna ni hittar genom att klicka på länken “formulär för synpunkter och klagomål“.

De uppfyller riktlinjerna i den svenska skollagen, kap. 4 §8.

STYRELSELEDAMÖTER 2021-2022

Guillaume Lefebvre, Styrelseordförande, ledamot vald av styrelsen
Senior Country Officer, född 1963.
Guillaume Lefebvre är för närvarande chef för Crédit Agricoles affärs- och investeringsbankverksamhet i de nordiska och baltiska länderna. Tidigare hade han olika ledande befattningar inom Crédit Agricole Group, främst i Frankrike och USA. Förutom sin yrkesverksamhet är han engagerad i utbildningsområdet och undervisar i olika universitetsorganisationer i Frankrike, Storbritannien och Finland.
Som certifierad administratör,  är han kassör vid den franska handelskammaren i Sverige. Guillaume har en magisterexamen från HEC, en magisterexamen från Paris-Sorbonne och en MBA från University of Hartford. Oberoende i förhållande till Lycée Français Saint Louis.

Eva Kristensson, Vice-ordförande, ledamot vald av styrelsen 
Director of Brand & Communications, född 1961.
Eva Kristensson är idag verksam inom Sodexo Nordics som Director of Brand & Communications. Hon har tidigare erfarenhet som bl.a. Director for Market Communication and Investor Relations på Micronic Laser Systems AB.
Eva har drivit en egen kommunikationsbyrå, Straight Communication, inom strategisk kommunikation och hållbarhetsfrågor (1993-1997).
Övriga styrelseuppdrag utgörs av ledamot inom Franska Handelskammaren i Sverige och ledamot inom solenergibolaget Midsummer AB. Eva är internationell civilekonom inom marknadsföring från Uppsala Universitet. Oberoende i förhållande till Lycée Français Saint Louis.

Alain Demairé, ledamot vald av styrelsen

Vice VD OHB Sverige, född 1964.
Alain Demairé är för närvarande ansvarig för utvecklingen av framdrivningsaktiviteter vid OHB Sweden, som är ett av de två ledande rymdföretagen i Sverige (120 personer). Dess professionella partners (leverantörer, kunder) är spridda över alla länder med rymdaktivitet. Hans verksamhet representerar hälften av företagets årliga omsättning och motsvarar stiftelsens årliga budget.
Alain Demairé undervisar på KTH, är en regional dykinstruktör och har arbetat i olika styrelser för föreningar i Frankrike och Sverige. Han innehar ett dubbelt medborgarskap och är civilingenjör från SupAéro-ENSICA, samt har en MBA-examen från ESSEC.

Eric Bonnel, Kassör, ledamot vald av elevföräldrarna

Eric Bonnel bor i Sverige sedan 2001, med en period på 4 år i Storbritannien (2004-2008). Efter 20 år inom finans på Handelsbanken startade han sin egen verksamhet i september 2020.
Han har ett barn på skolan sedan sedan 2010 och var ledamot i skolrådet (CE) i två år innan han valdes in i styrelsen i oktober 2020 av skolans föräldrar.
Eric Bonnel är volontär i flera föreningar och är även styrelseledamot för den lokala Rugby-klubben. Han innehar en examen från IPAG Business School i Paris.

Françoise Guionneau, ledamot vald av personalen

Françoise Guionneau, universitetslärare (Florida State University, Latinamerikanska universitet och Sverige) och forskare, har undervisat spanska vid Lycée Français Saint Louis i Stockholm sedan 1998, där hon också har undervisat i historia och geografi.
Doktor i lingvistik, doktor i antropologi, magisterexamen i spanska, magisterexamen i utbildningsvetenskap, kandidat till DEA i historia, studerat vid Sorbonne och Nanterre.
Françoise Guionneau var en associerad medlem av CNRS inom ramen för språk- och civilisationslaboratoriet med muntlig tradition (UPR 3121 i CNRS) under många år.
Hon har forskat i nära samarbete med Smithsonian Institute. Hon har publicerat i internationella specialiserade och svenska tidskrifter. Hon har skrivit flera böcker inklusive Messianism and Social Struggles among the Guaymi of Panama, utgiven av i Harmattan. Hon är styrelseledamot i Stiftelsen LFSL sedan 2009.

Styrelseledamöter:
Guillaume Lefebvre, Ordförande, ledamot vald av styrelsen
– Eva Kristensson, Vice-ordförande, ledamot vald av styrelsen
Alain Demairé, ledamot vald av styrelsen
– Stéphanie C, ledamot vald av personalen
– Françoise Guionneau, ledamot vald av personalen
– Marina Z, ledamot vald av personalen
– Eric Bonnel, Kassör, ledamot vald av elevföräldrarna
– Marion G, ledamot vald av elevföräldrarna
– Vakant, ledamot vald av elevföräldrarna

Ex-officio-ledamöter utan rösträtt:
– Aurélien Loyson, Rektor
– Katarina Koto, Rektor och Skolchef för Förskolan
– Aurélie de Poortere, Konsul vid Frankrikes Ambassad
– Katerina Doytchinov, Kultur- och vetenskapsråd vid Frankrikes Ambassad

Inbjudna rådgivare utan rösträtt:
– Txomin Diaz, Ekonomichef
– Maël Renault, Låg- och mellanstadiechef
– Ditte Mårgård-Alavi, Personalchef

Ständig sekreterare:
Sophie Pier Federici, Kommunikationsansvarig