Styrelsen

Stiftelsen Lycée Français Saint Louis är en svensk juridisk person, som varken har medlemmar eller ägare, men en styrelse och ett ändamål.

LFSL:S ÄNDAMÅL

⦁ Stiftelsen har till ändamål att bedriva undervisning i Stockholm, ledande till de franska examina ”Diplôme National du Brevet” och ”Baccalauréat”(motsvarande svenskt slutbetyg från grundskola respektive gymnasieskola)

⦁ Dessutom har stiftelsen som ändamål att bedriva förskoleverksamhet,
i enlighet med Stockholms stads regelverk. Verksamheten styrs helt av svenskt regelverk, och finansieras med skolpeng och skolavgifter.

LFSL & AEFE

LFSL är en internationell skola, där rektorn och chefen för låg- och mellanstadiet, vilka ansvarar för den pedagogiska verksamheten, är utstationerade från Frankrike via AEFE (Agence de l’Enseignement Français à l’Étranger).
Biträdande svensk studierektor, som ansvarar för svenskundervisningen, samt Ekonomi- och Administrativ chef och HR-chef är alla lokalanställda.

FÖRSKOLAN

Förskolan drivs helt av Stiftelsen utan något samarbete med AEFE.
Denna verksamhet har ingen formell koppling till AEFE eller Frankrike, utan styrs helt av svenskt regelverk.

STYRELSEN

⦁ Styrelsen består av följande nio (9) ledamöter som härrör från 3 kollegier:
⦁ Tre (3) valda representanter för skolans personal varav minst en av de ständiga företrädarna är av fransk nationalitet och minst en är lärare.
⦁ Tre (3) valda representanter för föräldrarna varav minst en av de ordinarie ledamöterna är fransk medborgare.
⦁ Tre (3) ytterligare personer, som varken tillhör föräldrakollegiet eller personalkollegiet, varav minst en är av fransk nationalitet. Styrelsens ordförande väljs bland dessa personer.

⦁ I enlighet med grundarnas tanke ska följande personer delta stadgeenligt med rådgivanderöst i styrelsens möten som garanter för efterlevnaden av det avtal som har slutits mellan AEFE och stiftelsen LFSL:
⦁ Kultur- och vetenskapsrådgivaren vid franska ambassaden eller dennes ombud.
⦁ Frankrikes konsul eller dennes ombud.
⦁ Skolans rektor.
⦁ Förskolans rektor och skolchef

STYRELSENS UPPGIFT

Överlevnad = Kontroll & Uppföljning
⦁ Etablering Arbetsordning för styrelsen.
⦁ Etablering Delegeringsprotokoll.
⦁ Implementering Ekonomiska styrinstrument.
⦁ Support Rektor & Ledning = Följer processerna ledning, RH, implementering av kollektivavtal.
Utveckling
⦁ Organisationsutveckling
⦁ Igångsättande av ett löpande kvalitetsutvecklingsarbete
⦁ Klagomålsrutin
⦁ Vision 2025
⦁ Fusion Fritids
⦁ Infrastruktur

STYRELSELEDAMÖTER 2020-2021

Guillaume Lefebvre, Styrelseordförande
Senior Country Officer, född 1963.
Guillaume Lefebvre är för närvarande chef för Crédit Agricoles affärs- och investeringsbankverksamhet i de nordiska och baltiska länderna. Tidigare hade han olika ledande befattningar inom Crédit Agricole Group, främst i Frankrike och USA. Förutom sin yrkesverksamhet är han engagerad i utbildningsområdet och undervisar i olika universitetsorganisationer i Frankrike, Storbritannien och Finland.
Som certifierad administratör,  är han kassör vid den franska handelskammaren i Sverige. Guillaume har en magisterexamen från HEC, en magisterexamen från Paris-Sorbonne och en MBA från University of Hartford. Oberoende i förhållande till Lycée Français Saint Louis.

Eva Kristensson, Vice-ordförande 
Director of Brand & Communications, född 1961.
Eva Kristensson är idag verksam inom Sodexo Nordics som Director of Brand & Communications. Hon har tidigare erfarenhet som bl.a. Director for Market Communication and Investor Relations på Micronic Laser Systems AB.
Eva har drivit en egen kommunikationsbyrå, Straight Communication, inom strategisk kommunikation och hållbarhetsfrågor (1993-1997).
Övriga styrelseuppdrag utgörs av ledamot inom Franska Handelskammaren i Sverige och ledamot inom solenergibolaget Midsummer AB. Eva är internationell civilekonom inom marknadsföring från Uppsala Universitet. Oberoende i förhållande till Lycée Français Saint Louis.

Styrelseledamöter:
Guillaume Lefebvre, Ordförande, ledamot vald av styrelsen
– Eva Kristensson, Vice-ordförande, ledamot vald av styrelsen
Alain Demairé, ledamot vald av styrelsen
– Stéphanie C, ledamot vald av personalen
– Françoise G, ledamot vald av personalen
– Marina Z, ledamot vald av personalen
– Eric Bonnel, Kassör, ledamot vald av elevföräldrarna
– Sophie D, ledamot vald av elevföräldrarna
– Louise D, ledamot vald av elevföräldrarna

Ex-officio-ledamöter utan rösträtt:
– Aurélien Loyson, Rektor
– Katarina Koto, Rektor och Skolchef för Förskolan
– Aurélie de Poortere, Konsul vid Frankrikes Ambassad
– Emmanuelle Swynghedauw, Kultur- och vetenskapsråd vid Frankrikes Ambassad

Inbjudna rådgivare utan rösträtt:
– Txomin Diaz, Ekonomichef
– Maël Renault, Låg- och mellanstadiechef
– Ditte Mårgård-Alavi, Personalchef

Ständig sekreterare:
Sophie Pier Federici, Kommunikationsansvarig

Presentation från möte med styrelsen 2019-04-10

För att kontakta alla röstande ledamöter i styrelsen: ca[a]lfsl.net
Vänligen observera att styrelsen endast hanterar övergripande frågor, ej frågor som rör pedagogik eller den dagliga verksamheten.
Om det är något i samband med ditt barns vistelse eller trygghet på skolan / förskolan som inte motsvarar dina förväntningar eller som du är missnöjd med, vill vi uppmuntra dig att i första hand dela din synpunkt med den person det berör.

Om du efter den kontakten fortfarande har synpunkter eller klagomål ber vi dig ta kontakt med Rektor Aurélien Loyson / Rektor på förskolan, Katarina Koto, alternativt fylla i formuläret för synpunkter och klagomål.