Välkomstmeddelande från Rektorn

Bästa Föräldrar,

Å hela personalen på Lycée Français Saint Louis i Stockholms vägnar, vill jag uttrycka vår glädje över att välkomna de elever som anförtrotts oss detta nya läsår.

Under de senaste veckorna har lärarna och personalen arbetat hårt för att ge våra elever ett varmt välkomnande och ett läsår rikt på både akademiskt och pedagogiskt lärande. I år inleds ett nytt skede för skolan: “Projet d’Établissement” (Skolprojektet) uppdaterades förra året och jag bjuder in er att konsultera det på vår hemsida. Detta projekt bekräftar skolans status som en skola i avtal med AEFE (Agence pour l’Enseignement à l’Etranger) och dess starka integration i den fransktalande gemenskapen i Stockholm och dess närmiljö, vilket framgår av integrationen av Fritids från CP till CM1 sedan januari förra året in i LFSL:s struktur och projekt. Framför allt uttrycker detta nya skolprojekt tydligt den ambition som vi har gemensamt för våra elever: baserat på de grundläggande värderingarna framgång, välbefinnande och respekt, att kombinera styrkorna i det franska och svenska systemet i vårt tillvägagångssätt och syfta till att tillhandahålla bästa möjliga stöd för våra elever både i deras akademiska utveckling och i deras utveckling som framtida medborgare.

Vi vet att varje elevs akademiska framgång beror på noggrannhet, ansträngning och hårt arbete, och vi delar detta krav. Vi vet också att detta bara är fullt effektivt när eleven trivs i gemenskapen och känner sig trygg i den. Strävan efter pedagogisk excellens å ena sidan och att ackompanjera våra elever mot de diplom som erbjuds på skolan, samt utvalda och ambitiösa pedagogiska projekt å andra sidan, kommer naturligtvis att vara bland våra prioriteringar. Vi kommer också att sträva efter att följa eleverna utöver det, i formandet av deras personlighet genom att basera vårt förhållningssätt på deras engagemang för en gemenskap rik på mångfald och kulturer, vilket speglar bilden av skolan och fransk utbildning och berikas genom att anpassas till det svenska sammanhanget.

Rent konkret kommer det tillvägagångssätt som initierades förra året och som ledde till EFE3D-märkningen (nivå av engagemang), som står för Établissement Français de l’Étranger en Démarche de Développement Durable och tilldelats skolan av AEFE, att fortsätta och accentueras. Öppenhet för världen och för rikedomen av dess språk och kulturer kommer att stå i centrum för våra pedagogiska projekt: genom den franska internationella sektionen och studentexamen, till exempel, eller pedagogiska utflykter och resor som kommer att genomföras med hälsoutvecklingen och den geopolitiska situationen i beaktning. Dessa projekt kommer att stödjas av ett ständigt ökande fokus på skolklimat och inkludering, med stöd av bland annat skolhälsoteamet. Slutligen kommer banden inom vår gemenskap, med familjer och tidigare elever, att stärkas genom flera projekt för att utveckla en känsla av tillhörighet till LFSL-gemenskapen, en känsla vars inverkan på varje individs välbefinnande mättes under pandemin.

Sammanhanget, särskilt beträffande hälsa, kräver ändå att vi förblir vaksamma och, i enlighet med de olika rekommendationerna och direktiven, upprätthåller det protokoll för hygienrutiner och pedagogiska anpassningar på nivå 1, som validerades av skolans myndigheter i juni förra året och är tillgängligt för konsultation på hemsidan. Dess flexibilitet syftar till att upprätthålla den vaksamhetsnivå som krävs (barriärgester, regelbunden handtvätt, …) samtidigt som vi kan återuppta vissa kollektiva och federativa projekt. Således kommer till exempel kollektiva föräldramöten att anordnas i början av året; fler individuella möten kan vid behov planeras med de vårdnadshavare som begär det. Familjer eller externa partners tillträde till skolan kommer dock att vara föremål för tillstånd, bland annat av säkerhetsskäl.

Till sist vill jag tacka varje familj för det förtroende de visat för skolan genom att skriva in sitt eller sina barn, ett förtroende som ofta förnyas från år till år. Och jag önskar eleverna, personalen och familjerna ett utmärkt läsår fullt av formativa projekt och förenande stunder av glädje.

Denis RAVAILLE
Rektor